Organisatie

Visie en missie

Onze visie is dat ieder kind opgroeit in een liefdevolle en veilige familie.

IMBA zet zich in voor kinderen en jongeren zonder ouderlijke zorg of die het risico lopen deze te verliezen, op het platteland van Zimbabwe en Malawi. Onze missie is tweeledig:


familiebehoud: het voorkomen van onnodige kind-gezin scheiding


→ het versterken van een continuüm aan alternatieve familiegerichte zorg voor kinderen, die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, in het bijzonder verwantschaps- en pleegzorg.

IMBA is een ontwikkelingsorganisatie die ernaar streeft om een structurele en blijvende positieve verbetering teweeg te brengen in het bestaan van de meest kwetsbare kinderen en hun families op het platteland van Zimbabwe en Malawi.


IMBA wil ze een gezonde start in hun leven geven door ze de handvatten aan te reiken om zelf te voorzien in hun basisbehoeften. Dit doen zij door middel van het opzetten van een inkomensgenererende activiteit (zoals een groentetuin, kippen- of geitenproject), ouderschapstrainingen en life skills educatie.


Voortbouwend op de bestaande lokale kennisstructuren, reikt IMBA hen de vaardigheden aan die deze kinderen en hun families in staat stellen om blijvende verbeteringen te bereiken in hun levenssituaties. IMBA’s ultieme doel is om een veilige en kindvriendelijke omgeving te creëren voor de bescherming, ontwikkeling en participatie van de meest kwetsbare kinderen op het platteland van Zimbabwe en Malawi.

Onze uitgangspunten

# VN Richtlijnen voor de Alternatieve Zorg van Kinderen

De VN Richtlijnen voor de Alternatieve Zorg van Kinderen vormen de basisuitgangspunten van het werk van IMBA. Bij alles wat wij doen staat het belang van het kind altijd voorop.


Aangezien het gezin de hoeksteen van de samenleving vormt en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van kinderen is, zijn IMBA’s inspanningen er in de eerste plaats op gericht dat het kind onder de zorg van zijn/haar ouders kan blijven of worden teruggebracht of, in voorkomend geval, onder die van naaste familieleden.

Wanneer het eigen gezin van het kind, zelfs met voldoende ondersteuning, niet in staat is adequate zorg aan het kind te bieden, of het kind in de steek laat of er afstand van doet, zet IMBA zich samen met of via lokale bevoegde autoriteiten in voor het beschermen van de rechten van het kind en zet zich in voor versterkte passende alternatieve familiegerichte zorg.

Wanneer een kind in de alternatieve zorg wordt geplaatst, wordt er altijd voor gezorgd dat de plaatsings zo dicht mogelijk bij de biologische familie en het oorspronkelijke thuis van het kind is en wordt contact met de familie gestimuleerd.


Regelmatig wordt getoetst of re-integratie en terugkeer van het kind naar de ouderlijke zorg mogelijke is, dus zodra de oorspronkelijke redenen om het kind weg te halen zijn opgelost, en dit in het belang van het kind is. Voor de re-integratie van kinderen is ons kader de Inter-Agency Guidelines for the Reintegration of Children.

# Every Child A Family

Kinderen hebben het recht om in een gezin op te groeien, niet in een weeshuis. Met dit als uitgangspunt ondertekende ook IMBA in 2019 de pledge Every Child a Family. De basis voor het recht van een kind om in een gezin op te groeien, is verankerd in het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en de VN Richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen.


Onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 80 procent van de kinderen in een instituut (weeshuis) minimaal nog één levende ouder heeft en/of andere familieleden. Deze zouden in beginsel voor het kind kunnen zorgen, met de juiste ondersteuning.


Daarnaast toont ruim 60 jaar onderzoek aan dat opgroeien in een weeshuis schadelijk is voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Kinderen ontwikkelen zich het best in een veilige gezinsomgeving.

Organisatie

Organisatiestructuur IMBA

# IMBA ZIMBABWE

IMBA Zimbabwe is geregistreerd als Private Voluntary Organisation bij het Ministry of Public Welfare, Labour and Social Welfare en werkt in nauwe samenwerking met IMBA Nederland aan het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen in Zimbabwe. De samenwerking is door de jaren heen verschoven van vrijwel gehele financiering en coördinatie van de projecten door IMBA Nederland naar een gedeeltelijke financiering en een adviserende rol vanuit Nederland. Dit heeft als gevolg dat het lokale team steeds zelfstandiger is in het plannen en uitvoeren van de projecten en is gegroeid naar een zelfstandig opererende organisatie met veel mankracht en draagvlak.


Het bestuur van IMBA Zimbabwe bestaat uit vijf leden

Ronald van der Laan

John Mutumburanzou


Enet Mukurazita


Job Chiviru


Pearce Janga

Voorzitter Medeoprichter IMBA

Secretaris en Director

(MSc in Development Studies en Family Studies)
Bestuurslid

(Voormalig Manager Young Africa Skills Centre)
Bestuurslid

(Voormalig Directeur SOS Kinderdorp Harare)
Penningmeester Accountant

# IMBA International

De algehele coördinatie van de Stichting IMBA Nederland, IMBA Zimbabwe en IMBA Malawi heeft IMBA International onder leiding van Marijke Acket.


# IMBA NEDERLAND

Het bestuur van Stichting IMBA Nederland bestaat momenteel uit de volgende leden:

Job van der Zon

Sandra Acket

Jolien van Veen

Ingrid van Emden

Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Bestuurslid

Daarnaast krijgen we ondersteuning van verschillende vrijwilligers:
Pim Looze (Child Resilience & Skilful Parenting)
Anke Chipo Aarts (fondsenwervende activiteiten Nederland)

# IMBA MALAWI

IMBA Malawi is geregistreerd als Private Limited Company en in het proces van registratie als NGO met als doelstelling het verbeteren van het toekomstperspectief van kinderen in Malawi. Mede-oprichter en projectcoördinator Enid Mauluka werkt met een comité samengesteld uit mensen uit Somba Village zelf. Het comité heeft een voorzitter en een secretaris. De financiële verantwoordelijkheid ligt bij Enid, als vertegenwoordiger van IMBA. Ook de voorzitter van het Village Development Committee is als adviseur betrokken bij het IMBA-comité. Daarnaast is er een technisch comité met mensen die vanwege hun kennis en ervaring zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Empowerment Centre in Somba Village.


Het team van IMBA Malawi bestaat uit:

Enid Mauluka
Dalitso Mnthambala
Maxwell Makani

Projectcoördinator

Voorzitter

Secretaris

Historie

Stichting IMBA Nederland werd in oktober 2004 opgericht door Ronald van der Laan en Marijke Acket, met als doel om de meest kwetsbare kinderen en hun families in de rurale gemeenschappen Chitungwiza en Seke, Zimbabwe, te ondersteunen.


Aanleiding voor de oprichting was de voorafgaande periode waarin Marijke onderzoek deed in Zimbabwe voor haar Masterstudie. Vanuit de District Social Welfare Office van Seke en Chitungwiza kregen zij het verzoek om te ondersteunen bij de oprichting van een centrum voor de vele kwetsbare kinderen en hun families in dit rurale gebied.


Deze behoefte was en is nog steeds groot. Veel kinderen leven in kwetsbare families, sommigen hebben één of beide ouders verloren en worden opgevangen door familieleden. De meeste gezinnen kampen met armoede, een gebrek aan goede scholing en toegang tot gezondheidszorg. Het district zocht naar een manier om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen en vond hiervoor in IMBA een deskundige partner.


Tijdens de oprichting van Stichting IMBA vonden Ronald en Marijke al snel veel enthousiasme in hun achterban en Stichting IMBA groeide in enkele jaren uit tot een stichting die door een enthousiaste groep vrijwilligers werd gedragen.